Licensvillkor


LEVERANSVILLKOR

1. FINANSIERING
Finansiering erbjuds i form av IT-hyra efter sedvanlig kreditprövning. Månadsavgift för IT-hyra i denna offert baseras på aktuellt ränteläge vid offertdatum och kan komma att ändras efter finansbolagets individuella kreditbedömning och förändrat ränteläge. Order är bindande för kund även om IT-hyra/leasing ej kan beviljas.
Om finansieringsavtal ej är undertecknat vid leverans, buy är kunden skyldig att betala finansieringsavtalets månadsbelopp gånger det antal månader som avtalet avser, website enligt nedanstående betalningsvillkor. Detta totalbelopp faktureras av Quadriga.
Quadriga äger rätt att bryta avtalet om kunden ej uppfyller kraven i sedvanlig kreditprövning. Quadriga äger i sådant fall, och i alla andra fall av avbruten order, rätt att debitera nedlagt arbete och kostnader för avtalet uppfyllande.
Reskostnader och restidskostnader debiteras direkt på kund i separat faktura och ingår ej i finansieringsavtalet.
2. BETALNINGSVILLKOR
10 dagar netto. Alla priser exklusive moms och frakt. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och vid påminnelse tillkommer lagstadgad avgift. Varorna förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts. Om delleverans sker, kan denna komma att delfaktureras.
3. KORTBETALNING
För integration med kreditkort krävs inlösenavtal med bank. För kassa och internetbetalning krävs terminalhyresavtal av Quadriga certifierad partner. För faktureringstjänst krävs avtal med av Quadriga certifierad partner.
5. LEVERANSTID
Leveranstid meddelas vid order.
6. LICENSAVTAL
Licensavtal är obligatoriskt och om detta löpt ut får programmet ej längre användas. Licensavtal omfattar programuppdateringar samt support via telefon (se aktuella öppettider på www.quadriga.nu). Licensavtal faktureras årsvis i förskott. Vid obetalt licensavtal kan programmet stängas av helt eller delvis utan att detta påverkar licenstagarens skyldigheter
7. GARANTI
På utrustning lämnas ett år garanti från respektive leverantör. Quadriga tar inte ansvar för eventuella fel på hårdvara, 3:e parts mjukvara, tilläggsutrustning och eventuell underdimensionerad hårdvara.
8. FRAKT
Frakt tillkommer på samtliga priser. Vid direktleverans debiteras respektive tillverkare/distributörs fraktavgift. Frakt av utrustning vid utbytesgaranti, delas mellan kund och Quadriga. Frakt vid reparation utöver utbytesgaranti debiteras kund.
9. SUBSTITUT
Om produkt utgått ur tillverkarens sortiment, eller av andra orsaker ej kan levereras, levereras istället jämförbar produkt.
10. INSTALLATION
Installation och utbildning debiteras löpande per timme. Tekniker/utbildare utgår från Helsingborg. Restid till och från konsultuppdrag debiteras löpande per timme. Alla faktiska reskostnader faktureras kund. Milersättning debiteras med 36 kr/mil. Quadriga förbehåller sig rätt att fakturera tid utöver den i orderbekräftelsen angivna tidsbedömningen, då oförutsedda och obedömbara problem kan förlänga tidsåtgång för arbetet. Quadriga reserverar sig för att eventuella problem inte alltid kan lösas och att det då måste utarbetas nya rutiner för den specifika problemställningen. Denna kostnad ingår ej i eventuell IT-hyra utan debiteras separat.
11. IMPORT AV DATA
Import av information för kund- och artikelregister baseras på import av textfiler och debiteras i löpande räkning per timme. Se fullständiga villkor på www.quadriga.nu. Denna kostnad ingår ej i eventuell IT-hyra utan debiteras separat.
12. BOKNINGSÄNDRING
Avbokning/ombokning av konsultbesök skall ske minst 3 arbetsdagar före bokad dag. Om så ej sker debiteras ett belopp som motsvarar 4 timmar per bokad dag.
13. TVIST
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om parterna ej kan komma överens i denna förhandling, skall frågan avgöras i svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.

LICENSVILLKOR PROGRAM

Genom detta avtal, genom att installera programmet eller genom att nyttja programmet accepterar kunden som slutanvändare av programvara (licenstagaren), dessa licensvillkor och detta avtal blir därigenom bindande mellan kunden och Quadriga.
1. DEFINITIONER
Licensobjektet är dataprogram i maskinläsbar form, inklusive handbok, tillbehör, specifikationer och relaterade uppdateringar tillhandahållna av Quadriga.
2. UPPLÅTELSE AV LICENS, LICENSAVTAL
Genom att installera programmet accepterar licenstagaren licensvillkoren, varvid ett licensavtal är träffat där kunden erhållit en icke exklusiv rätt att enligt i denna licens angivna villkor nyttja licensobjektet.
3. LICENSAVGIFT
Licenstagarens rättigheter förutsätter att betalning av licensavgift för licensobjektet erlagts. Licenstagarens skyldigheter påverkas ej av om licensavgift är betald eller obetald.
4. LICENSENS OMFATTNING
4.1.1 Licenstagaren får samtidigt använda det antal exemplar av programprodukten, som motsvarar antalet användarlicenser.
Programprodukten används när programvaran överförts till ett tillfälligt minne (t.ex. RAM) eller lästs in på ett permanent minne (t.ex. hårddisk),
CD-ROM/DVD eller annat lagringsmedium) i eller anslutet till en viss dator. Exemplar som installerats i en nätverksserver uteslutande för att distribuera programmet till andra datorer i nätverket, får användas utöver antalet användarlicenser.
Licenstagaren förbinder sig att införa kontrollfunktioner och rutiner som säkerställer att antalet personer som samtidigt använder programprodukten inte överstiger antalet användarlicenser enligt licensavtalet.
4.1.2 Uteslutande för säkerhets- och arkivändamål får enstaka exemplar av licensobjektet framställas genom backup-rutin. Exemplar av licensobjektet som framställt på detta sätt omfattas av detta avtals bestämmelser.
4.2 Licenstagaren får ej själv och ej heller tillåta annan att använda, kopiera, utlåna eller på annat sätt överföra eller använda licensobjektet, helt eller delvis, direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, på annat sätt än vad angetts i detta licensavtal. För dekompilering och dissassemblering gäller vad som är stadgat i lag.
4.3 Licenstagaren får varaktigt och fullständigt överlåta samtliga rättigheter enligt detta licensavtal, under följande förutsättningar;
– att den nya licenstagaren godkänns av Quadriga och är registrerad som licenstagare hos Quadriga.
– att licenstagaren överlåter hela licensobjektet (inklusive alla komponenter, media, tryckt material och detta licensavtal).
– att licenstagaren informerar den nye licenstagaren om licensvillkoren och att denne skriftligen accepterat dessa.
– att varken licenstagaren eller den nya licenstagaren har oreglerade skulder till Quadriga, samt att Quadrigas licensöverföringsavgift är betald.
I och med uppfyllelsen av ovan nämnda punkter ingår Quadriga och den nya licenstagaren ett nytt licensavtal.
Om programvaran överlåts på detta sätt måste den avlägsnas från föregående licenshavares hårddisk och inga kopior av programvaran får behållas för eget bruk.
Framställning av exemplar av licensobjektet för enskilt bruk är sålunda inte tillåtet.
5. RÄTT TILL LICENSOBJEKT
Denna licensrätt innebär inte att Quadrigas rättigheter i form av bl.a. varumärkesrätt, upphovsrätt eller i förekommande fall patenträtt till licensobjektet överförs. Inte heller innebär den att Quadrigas rätt till licensobjektet eller medium på vilket licensobjektet gör tillgängligt för er, överförs. Licensrätten innefattar icke särskild patentlicens, licenstagaren får därför inte nyttja själva patentet.
6. LEVERANS
Licensobjektet levereras på det medium som anges på programvarans förpackning, eller digitalt i form av installerat på dator eller server. Quadriga ansvarar inte för installation av licensobjektet om inte annat skriftligen avtalas.
Eventuell assistans från Quadriga vid installation betalas i enlighet med vid tiden för installationen gällande prislista.
Det åligger licenstagaren att kontrollera funktioner och kvalitet vid mottagande av licensobjektet. Finner licenstagaren då att licensobjektet ej uppfyller funktioner utlovade i manual eller annan skriftlig dokumentation, som ingår i licensobjektet enligt punkt 1, skriftligen inom 30 dagar efter leveransdagen meddelas detta till Quadriga som ansvarar för åtgärder enligt 7.1.3.
7. GARANTI
7.1.1 Det åligger kunden att uppfylla Quadrigas krav på föreskriven driftsmiljö (datorer, operativsystem, internet och maskinutrustning, samt kontrollenhet från Quadriga). Andra externa program får inte installeras på datorer och maskinutrustning som används för programmet, utan Quadrigas skriftliga godkännande.
På villkor att licenstagaren licensobjektet används i föreskriven driftmiljö och enligt föreskrifter i manual och särskilt angivna instruktioner, garanterar Quadriga att programprodukten överensstämmer med specifikationerna under garantitiden tolv månader från leveransdatum. Quadriga garanterar inte att licensobjektet är helt fritt från programfel. Licenstagaren är införstådd med att sådan frihet från programfel ej kan uppnås inom programvaruindustrin.
7.1.2 Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Quadrigas åtagande förutsätter att licenstagaren på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med licenstagarens anmälan kan reproduceras av licensgivaren. Quadriga äger rätt att via fjärrstyrning göra kontroller och vidta nödvändiga åtgärder på de datorer som licenstagaren använder för licensobjektet.
7.1.3 Quadriga avhjälper avvikelser från programspecifikationer för licensobjektet under förutsättning att avvikelserna i ej oväsentlig mån påverka nyttjandet av licensobjektet. Quadriga får efter eget val utbyta ert exemplar mot nytt sådant. Quadriga svarar för returfrakt/porto, men ej för installation. Ifall då licenstagaren på eget initiativ och utan medgivande från Quadriga gör ändringar i programvaran upphör Quadrigas skyldighetrt.
7.1.4 Licenstagaren skall bereda Quadriga tillgång till licensobjekt, datorer och maskinutrusning, fysiskt på plats i licenstagarens lokaler samt remote via datauppkoppling.
7.1.5 Quadriga har (utöver vad som anges i 7.1.1 – 7.1.3) inget ansvar för licensobjektets funktion eller kvalitet. Licenstagarens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal. Quadriga är sålunda inte, under några som helst omständigheter, skyldig att till licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i licensobjektet.
Quadriga har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas licenstagaren vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc.
8. SEKRETESS
Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga genom licensavtal. Det åligger licenstagaren att inte göra licensobjektet tillgängligt för utomstående utan licensgivarens skriftliga medgivande, samt att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter licensobjektet innehåller. Licenstagaren ansvarar också för att berörd personal iakttager reglerna för licensobjektets användning.
Licenstagarens sekretesskyldighet gäller för en tid av fem år sedan nyttjanderätten enligt detta avtal upphört (oavsett hur nyttjanderätten upphört). För arkivexemplar som licenstagaren enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge licenstagaren innehar arkivexemplaret. Det åligger licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning förhindras.
9. SKADESTÅND
Bryter licenstagaren mot något villkor i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för Quadriga, skall licenstagaren ersätta Quadrigas skada oavsett om Quadriga väljer att häva avtalet eller ej. Innebär avtalsbrottet att obehörig person får tillgång till information om hela eller delar av licensobjektet, att det skadar licensgivarens möjlighet att marknadsföra och upplåta licensrätt till exemplar av del av detsamma, skall skadan i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.
Om avtalsbrottet består av att licenstagaren framställt obehöriga kopior (hela eller delar av licensobjektet) medför detta inte bara skyldighet att betala licensavgift för de obehörigen framställda exemplaren, utan även ersättning för Quadrigas skada därutöver. Skadan skall i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.
10. LICENSENS GILTIGHETSTID/UPPSÄGNING
10.1 Avtalet gäller 60 månader från avtalets undertecknande. Därefter förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget om det ej sex månader dessförinnan skriftligen sägs upp.
10.2 Vid detta avtals upphörande (oavsett orsak till upphörandet), åligger det licenstagaren att omgående återställa licensobjektet och det medium på vilket det gjorts tillgängligt för licenstagaren. Licenstagaren skall vidare vid returnering skriftligen intyga att denna varken direkt eller indirekt och varken helt eller delvis innehar licensobjektet eller kopia därav.
Skyldighet att erlägga löpande licensavgifter upphör att gälla när Quadriga mottagit denna skriftliga bekräftelse.
10.3 Quadriga äger rätt att ändra dessa licensvillkor med tre månaders varsel.
11. TVIST
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om parterna ej kan komma överens i denna förhandling, skall frågan avgöras i svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.

LEVERANSVILLKOR SPECIALPROGRAMMERING

1. UPPDRAGETS ART
1.1 Att utveckla och leverera en uppdaterad programfunktion som innehåller funktioner, enligt offert eller särskild ”Kravspecifikation”.
2.1 Smärre ändringar vilka är nödvändiga av tekniska programmeringsskäl är möjliga, dock ej på sådant sätt att funktioner väsentligt ändras. Quadriga äger rätt att avgöra omfattningen av sådana ändringar, men måste informera Kunden om dem.
2. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
All utveckling av funktionen är icke-exklusiv och Quadriga äger rätt att erbjuda denna även till andra kunder. Kunden erhåller inga rättigheter till varumärke, produkternas ordinarie funktioner eller genom detta avtal utvecklade funktioner.
3. KUNDENS ÅTAGANDE
Kunden skall på ett fackmannamässigt sätt snarast testa nya programversioner med funktionen tillhandahållna av Quadriga.
4. ACCEPTANSKONTROLL OCH GODKÄNNANDE
4.1 Kunden skall kontrollera att funktionen uppfyller specifikationen och lämna ett godkännande till Quadriga. Den dag detta godkännande sker, betraktas som ”Godkännandedag”.
4.2 Funktionen får ej tas i drift före Godkännandedagen. Skulle funktionen på något sätt tas i drift utöver kundens interna tester, betraktas detta som godkännande och driftssättningsdagen betraktas som Godkännandedag.
5. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
5.1 Kunden skall erlägga ett fast pris enligt offert för funktionen, där 50% av detta belopp förfaller i och med tecknandet av detta avtal och resterande 50% av förfaller på Godkännandedag.
5.2 För tjänster beställda utöver avtalet faktureras Kunden mot löpande räkning per timme.
5.3 Eventuella överenskomna reskostnader, installation och utbildning debiteras utöver fast pris. Löpande programunderhåll, service, hosting, licens och support tillkommer.
6. FORCE MAJEUR OCH VITE
6.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och om omständigheten förhindrar eller i avsevärd omfattning försvårar eller försenar fullgörande därav.
6.2 Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning – eller annan naturkatastrof – eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom.
6.3 Vid förseningar utgår vite för varje hel förseningsvecka med 0,5% av ersättningen. Utöver denna vitesersättning har kunden ingen rätt till annan påföljd på grund av förseningen, såvida inte grovt uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
7. RAPPORTERING
7.1 Parterna förbinder sig att, såväl under detta avtals giltighetstid som därefter utan begränsning i tiden, inte avslöja innehållet i detta avtal eller information som part erhåller från den andra parten i samband med de affärer som regleras genom detta avtal för utomstående, om inte den andra parten lämnat sitt skriftliga godkännande härtill.
7.2 Detta gäller dock inte för information som är allmänt känd, till följd av annat än brott mot detta avtal, som den avslöjande parten kände till innan den erhölls från den andra parten, som uppenbarligen inte är av konfidentiellt slag, eller som måste utlämnas enligt domstolsbeslut eller tvingande lag.
8. TVIST
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om parterna ej kan komma överens i denna förhandling, skall frågan avgöras i svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.